سفارش تبلیغ
صبا

ESPERANCE

کسی را که خیلی دوست داری، زود از دست می دهی پیش از آنکه خوب نگاهش کنی.

پیش از آنکه تمام حرفهایت را به او بگویی ،

پیش از آنکه همه لبخندهایت را به او نشان بدهی مثل پروانه ای زیبا،بال میگیرد و دور می شود ،

فکر می کردی میتوانی تا آخرین روزی که زمین به دور خود می چرخد

و خورشید از پشت کو ه ها سرک می کشد در کنارش باشی...