سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ESPERANCE

کسی را که خیلی دوست داری، زود از دست می دهی پیش از آنکه خوب نگاهش کنی.

پیش از آنکه تمام حرفهایت را به او بگویی ،

پیش از آنکه همه لبخندهایت را به او نشان بدهی مثل پروانه ای زیبا،بال میگیرد و دور می شود ،

فکر می کردی میتوانی تا آخرین روزی که زمین به دور خود می چرخد

و خورشید از پشت کو ه ها سرک می کشد در کنارش باشی...