سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ESPERANCE

یک دل تنها 

****************

دیگر این دل آن دلی نیست که در آرزوی یک یار با وفا باشد ،

  این دل از بی وفایی خود نیز بی وفا شده است....

 دیگر این دل آن دلی نیست که در انتظار یک همزبان و همیار باشد ،

  این دل از تنهایی خرد خرد شده است....

 دیگر این دل آن دلی نیست که کسی را دوست داشته باشد ،

  این دل از شکست و بی محبتی بی احساس شده است....

 دیگر این دل آن دلی نیست که در تب و تاب یک لحظه عاشق شدن باشد

 بی قرار باشد ، چشم انتظار باشد ، این دل از انتظار خسته شده است....

 دیگر این دل آن دل سرخ و با احساس نیست ، این دل احساساتش همه سوخته شده است....

 دیگر این دل آن دل پر غرور نیست ، این دل غرورش شکسته شده است....

 دیگر این دل هیچ همدل و عشقی را ندارد ، آری این دل اینک تنهای تنها شده است....