سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ESPERANCE

دیدی ای دل غم ِ عشـق دگر بار چه کرد

چون بشد دلبـر و با یار ِ وفادار چه کرد؟

آه از آن نرگس ِ جادو که چه بازی انگیخت

آه از آن مست که با مردم ِهشیار چه کرد؟ 

اشک ِ من رنگ ِ شفق یافت ز بی مهری یار

طالع ِ بی شفقت بین که درین کار چه کرد؟ 

برقی از منـزل ِ لیلـی بدرخشیـد سحر

وه که با خرمن ِمجنـون ِ دل افگارچه کرد؟ 

ساقیـا جام ِ مِیَـم ده که نگارنده ی غیب

نیست معلوم که درپرده ی اسرارچه کرد؟ 

آن که پُـر نقش زد این دایره ی مینـائی

کس ندانست که درگردش پرگارچه کرد؟ 

فکر ِعشق،آتش ِ غم،در دل ِحافظ زد و سوخت

یـار ِدیرینـه ببینید که با یار چـه کرد؟