سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ESPERANCE

چه کسی می گوید: که گرانی شده است؟ ... دوره ارزانی است! ... دل ربودن ارزان، دل شکستن ارزان! ... دوستی ارزان است! دشمنی ها ارزان ...

چه شرافت ارزان!... و دروغ از همه چیز ارزان تر! ... قیمت عشق چقدر کم شده است، کمتر از آب روان! ... و چه تخفیف بزرگی خورده است، قیمت هر انسان!